مدارک صدور دفترچه پایه یک

مدارک صدور دفترچه پایه یک

مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه پایه یک

آگهی تغییرات _مراجعه به اداره ثبت و تغییر مدت فعالیت از دو سال به نامحدود و از پایه 2 به پایه 1_

نامه معاضدت _ نامه معاضدت الزاماً باید عطف با نامه ارسالی از سوی این مرکز باشد_

یک قطعه عکس 4*3

کپی پروانه پایه یک

اصل دفترچه پایه 2

 

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱