چگونگی تمدید دفترچه وکالت

چگونگی تمدید دفترچه وکالت

مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه وکالت

ارائه کد ملی

ارائه مفاصاحساب دارایی

ابطال تمبر دفترچه پایه یک به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال

ابطال تمبر دفترچه پایه دو به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال

ارائه یک نسخه روزنامه رسمی _ در صورتیکه تاکنون ارائه نشده

پرداخت هزینه تمدید به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریالبه حساب سیبای بانک ملی 0105497656005 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) و ارائه  کپی و اصل فیش

تکمیل و ارائه فرم عملکرد 6 ماهه

 تکمیل فرم مخصوص تمدید دفترچه

نامه از دادگستری حوزه قضایی مبنی بر همکاری در بخش معاضدت قضایی _بجز شهر تهران

ویژه وکلای تهران

ارائه گواهی واحد ارشاد مجتمع های قضایی 6 ماهه دوم سال قبل و 6 ماهه سال جاری

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱