پرونده های اجتماعی

پرونده های اجتماعی

ارائه مشاوره حقوقی و قبول وكالت در مورد مسایل اجتماعی مربوط به خارجیان از قبیل :
- خدمات مربوط به امورات تحصیلی ( آموزش عالی و آموزش و پرورش)
- خدمات مربوط به اخذ مجوز تاسیس مراكز، موسسات، كانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری
- خدمات مربوط به امور جهانگردی
- خدمات مربوط به اخذ مجوزهای زیست محیطی

و ... سایر موارد مرتبط

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱