پرونده های اجرای احکام

پرونده های اجرای احکام

ارائه مشاوره حقوقی و قبول وكالت در زمینه :
- اجرای احكام صادره از محاكم خارجی
- اسناد تنظیم شده در مراجع خارجی از قبیل آرای صادره در زمینه محكومیتهای مالی ، آرای مراجع و مراكز داوری و اسناد تعهدآور

و ... سایر موارد مرتبط

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱